Další informace o podmínkách a ceně jednotlivých akcí

Všeobecné informace a podmínky účasti

Podmínky účasti na seminářích/individuálních programech osobního rozvoje jsou jendoznačnou a nedílnou součástí našich seminářů. Pokud se chcete našich akcí zúčastnit, prosím seznamte se s níže uvedenými body:

1. Účast na semináři je dobrovolná. Seminář nenahrazuje lékařskou či psychoterapeutickou péči. V případě, že účastník v současné době podstupuje jakýkoliv druh léčby, či trpí závažným onemocněním, zavazuje se před zahájením semináře informovat lektora o této skutečnosti a o charakteru obtíží, které jsou důvodem této léčby. Dále je doporučeno, aby o účasti na semináři informoval svého ošetřujícího lékaře.

2. V případě těhotenství doporučujeme sdělit tuto událost lektorovi.

3. Po celou dobu trvání semináře bere účastník plnou odpovědnost za své konání. Program a pokyny lektora jsou pouze návrhy, kterými se účastník řídí dle vlastního uvážení. Účastník bere na vědomí, že může být v průběhu semináře vystaven fyzickému, psychickému, či emocionálnímu zatížení.

4. Lektor, pokud to uzná za vhodné, si vyhrazuje právo ukončit účastníkovu účast, v tomto případě bude vráceno lektorné za seminář. Pokud se sám účastník rozhodne předběžně opustit seminář, koná tak na vlastní odpovědnost a lektorné se nevrací.

5. Cena za seminář/cyklus setkání je vždy uvedena v programu akcí.

6. Cena za individuální program je sdělena účastníkovi dle časového rozsahu a náplně programu.

7. V případě, že se účastník rozhodne pro absolvování pouze části semináře /cyklu setkání /individuálního programu, cena lektorného se nesnižuje /výjimkou jsou zvlášť závažné důvody/.

 

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s podmínkami účasti na akci: ………………………….....................................................................................................

A beru je plně na vědomí.

 

Datum: …………………………. Podpis: ………………………………………………..