Informace o konzultaci, terapii a cenách

Nejsem smluvním partnerem zdravotních pojišťoven, proto jsou moje služby hrazené přímo. Tato skutečnost s sebou kromě nákladů nese i jisté výhody a to: O konzultacích s klienty nejsou vedeny žádné záznamy ve zdravotní dokumentaci ani u pojišťoven.  Klienti o sobě nemusí sdělovat bližší osobní údaje, např. rodné číslo, adresu bydliště, pokud je to pro klienta důležité, sezení může proběhnout i zcela anonymně. Není potřeba žádné doporučení. Při práci s dětmi a nezletilými vyžaduji na úvodní schůzce písemný souhlas rodičů. Frekvence konzultací na základě vzájemné domluvy. Mohu nabídnout termíny v krátké a potřebné době a terapii adekvátní vaší potřebě. Civilní prostředí v dosahu MHD (cca 8 min. z centra)

Informace k terapii: Nejvhodnější je systematická a pravidelná terapie. Postupem času již není zapotřebí tak častá návštěva a interval mezi jednotlivými terapiemi se prodlužuje až k navýšení pocitu vaší pohody a odstranění blokujících aspektů zatěžujících váš život.

Na základě zkušeností z praxe a zpětné reakce klientů doporučuji, v případě potřeby, minimálně 3 sezení k porozumění vlastnímu problému a vnitřní stabilizaci za zvýhodněnou cenu.

Cena se kontraktuje během prvního terapeutického sezení.

Platba v hotovosti nebo účtem (v den prvního terapeutického sezení musejí být peníze připsány na účet).

Standardní sezení trvá 60 - 90 minut.

Konzultace/Jednorázové individuální sezení/ (60 - 90 min.)                 1000,- Kč 

Individuální terapie jednorázová (60 - 90 min.)                                      1000,- Kč

na konkrétní problém, fobie, strachy, úzkost

Při platbě 3 konzultací předem, je cena jedné konzultace  650,- Kč

(cena permanentky 1950,- Kč/ 180 min.). 

Podrobné informace získáte telefonicky nebo emailem.

6 konzultací hrazených předem cena jedné konzultace je 600,- Kč
 (cena permanentky 3600,- Kč/ 360 min.)  

Upozornění:

U předplacených terapií se může délka jednotlivých terapií časově lišit (max. však 120 min.). 

Počet terapií se odpočítává od celkového zaplaceného času.

​(Počátek terapie začíná ve smluvený čas. Proto přijďte, prosím, včas, ať o svůj zaplacený čas nepřicházíte).

Platba za 3. a 6. sezení je vzhledem k zvýhodněné ceně nevratná.

Permanentka je přenosná a má doživotní platnost.

​(ceník platný od 1. 3. 2021)

Jednotlivá sezení se mohou dle potřeb terapie časově rozdělit.

Na základě zkušeností z praxe a zpětné reakce klientů doporučuji v případě potřeby minimálně 3 sezení k porozumění vlastnímu problému a vnitřní stabilizaci za zvýhodněnou cenu.

Storno podmínky:

V případě, že se z jakéhokoli důvodu nemůžete dostavit, mě prosím, co nejdříve informujte sms: 732 129 786

Ceník přehledně

Ceník 

Doba trvání

Poznámky

Konzultace/jednorázové individuální sezení/

60 - 90 min.

1000,-

 

Individuální terapie /jednorázová/

60 - 90 min.

1000,-

 

ZVÝHODNĚNÁ CENA PŘI PLATBĚ PŘEDEM

3 konzultace/terapie - á 650,- Kč

180 min.

1950,-

Platba předem

6 konzultací/ terapie - á 600,- Kč

360 min.

3600,-

Platba předem

 

 V ý c h o v a   a   v z d ě l á v á n í  m i m o   v y u č o v á n í 

T e r a p i e   p s y c h o e n e r g e t i c k é   t r a n s f o r m a c e

 I n s p i r a c e

 S e m i n á ř e

S e b e r o z v o j

I n d i v i d u á l n í  p r o g r a m y 

I n d i v i d u á l n í  k o n z u l t a c e